ENVISION SERTİFİKASI

envision sertifikasıEnvision sertifikası, farklı türlerde, boyutlarda, karmaşıklıkta ve yerlerde bulunan altyapı projelerinin, proje tasarımının ve inşaatının her aşamasında yüksek seviyeli sürdürülebilirlik elde etmesini sağlayan bir araçtır. Sertifika kapsamında, projenin yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal faydalarının yanı sıra, maliyet hedefleri de değerlendirilebilmektedir.

Envision sertifikası beş kategoriye ayrılmış 60 sürdürülebilirlik kriterine sahiptir: Yaşam Kalitesi, Liderlik, Kaynak Tahsisi, Doğal Dünya ve İklim ve Risk. Altyapı projeleri için sürdürülebilirlik dereceleri, her kredi için beş seviyeye kadar puan kazandıran bir performans değerlendirmesi yoluyla oluşturulmuştur. Her kategoride yenilikçi performans için ilave puan kazanılabilir.

Kar amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluş olan “Institute for Sustainable Infrastructure (ISI)” tarafından verilen bu sertifikanın verilebilmesi için Envision Sürdürülebilirlik Profesyoneli (ENV SP) olarak ISI tarafından onaylanmak gerekmektedir. Envision SP olabilmek için ISI tarafından verilen eğitimleri aldıktan sonra, yine ISI tarafından yapılan bir sınavın kazanılması gerekmektedir.

Neden Envision Sertifikası Tercih Edilir?

Envision sertifikası sürdürülebilir altyapı tasarımı için bütünsel bir derecelendirme sistemi ihtiyacına karşılık veriyor.

  • İnsan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması
  • Verimliliği artırarak tasarruf sağlaması
  • Kamuoyundaki karar alma süreçlerine katılım ve güven artışı
  • Artan esneklik ve hazırlıkla beraber uzun süreli yaşayabilirlik

Envision Sertifikasının Temelleri

Envision sertifikası, altyapı projelerini, sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerine genel katkısına dayanarak derecelendiren bir sistemdir. Sürdürülebilir proje tasarımı için benzersiz bütüncül bir çerçeve oluşturarak yalnızca sürdürülebilir performans hedefleri oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda performans iyileştirme fırsatlarını da genişletmektedir. Envision sertifikası değerlendirme sistemi aşağıdaki unsurları içerir:

Toplumsal refah kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Örneğin, Envision sertifikası kapsamında, sürdürülebilirliğe katkıda bulunan yeni bir otoyol tasarlanırken, vahşi yaşam koridorlarının korunması, yağmursuyu akışının arıtılması ve sızdırılması ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yapımına dahil edilmesi. Bununla birlikte, eğer bu otoyol trafik tıkanıklığına ve kentsel yayılmaya önemli ölçüde katkıda bulunursa, sürdürülebilirliğe katkısı genel olarak daha düşük olacaktır.

Sürdürülemez bir çalışma ortamında çalışma sonucunda, standart proje tasarım varsayımlarının değişeceği düşünülmektedir. Bu tür değişiklikler, temiz su ve yakıtlar gibi kritik malzemelerin ve malzemelerin maliyetini ve kullanılabilirliğini içermektedir. Ayrıca, yapılan işlerin üzerinde çalışması gereken gelişen koşullar da dahildir. Envision sertifikası, bu değişen koşulları ve istenen sonuçlarını etkileyebilecek ilişkili riskleri tanımlamak ve bunlara dahil etmek için teşvik oluşturur.

Sürdürülebilir performansı geliştirmek önemli bir amaç olsa da, uzun vadeli hedefler pratikte restorasyona yönlendirilmektedir. Envision sertifikası, restorasyonun beş hedef seviyesindeki en yüksek kategorinin yanı sıra açık bir hedef olmasını sağlar. Bu, sürdürülebilirliğe gerçekten katkıda bulunmak için projelerin artan iyileştirmeler yapmaktan fazlasını yapmak zorunda kaldığı noktayı güçlendirmek için hazırlanmıştır.

Uzun vadeli maliyetler ve riskler azalır. Envision sertifikası derecelendirme sistemi kredilerinden biri, altyapı projesinin eski maliyetleri ve riskleri artıran tuzakları ve zayıf noktaları önlediği veya ortadan kaldırdığı alanı kapsar.

Envision sertifikası, projenin tüm ömrü üzerindeki etkileri değerlendirir. Enerji, su, malzemeler veya projenin emisyonları her aşamada hesaplamayı gerektirir. Bu hesaplama, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) olarak adlandırılır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi birçok form alabilirken, Envision sertifikası, her bir kredi için gereken hesaplamalara odaklanan basitleştirilmiş yaşam döngüsü değerlendirmesini tanımlar.

Ne tür altyapılar Envision Sertifikası alabilir?

Enerji

Jeotermal tesisler

Hidroelektrik santralleri

Nükleer santraller

Rafineriler

Rüzgar türbinleri

Güneş enerjisi santralleri

Biyoyakıt santralleri

Su

İçme suyu arıtma tesisleri

Depolama merkezleri

Taşkın kontrol yapıları

Yağmur suyu yönetim yapıları

Atık

Katı atık tesisleri

Geri dönüşüm tesisleri

Tehlikeli atık toplama ve transfer merkezleri

Ulaşım

Havaalanları

Yollar

Otoyollar

Bisiklet yolları

Yaya yolları

Tren yolları

Limanlar

Su yolları

Arazi

Halka açık alanlar

Parklar

Ekosistem hizmetleri

Bilişim

Telekomünikasyon servisleri

Internet servisleri

Telefon serisleri

Uydu merkezleri

Data merkezleri