collectionTop

YeS-TR

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen yerel yeşil bina sertifikasyon sistemidir.

Türkiye'de ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu bina ve yerleşme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen Yerli Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR), yetkili kuruluşlar tarafından bina ve yerleşme alanlarına sertifika belgesi verilir.

Bina, yerleşke sahibi veya temsilcileri yeşil sertifika almak için, Yeşil Sertifika Uzmanı aracılığıyla Bakanlıkça yetkilendirilen değerlendirme kuruluşuna başvuru yapılmaktadır.

Değerlendirme kuruluşu yine bünyesindeki uzmanlar üzerinden "Ulusal Değerlendirme Kılavuzu" doğrultusunda değerlendirilen bina veya yerleşke puanlanmaktadır. Yeşil sertifika uzmanı, sertifika alınmak istenen bina veya yerleşkeye ait bilgileri YeS-TR sistemine kaydetmektedir. Bakanlık tarafından onaylı değerlendirme uzmanları tarafından sisteme kaydedilen bilgiler üzerinden ve gerekli durumlarda yerinde inceleme ile değerlendirerek sertifika seviyesine karar vermektedirler.

https://erketasarim.com/yesil-bina

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi

BBT Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi

Sürdürülebilir yeşil binalar hedefinde yapılacak binaların; tüm sistemin ve sürecin projenin başından itibaren planlandığı, tüm proje paydaşlarının katılımı ile bütünleşik bir proje teslim süreci yönetilmesinin sağlanmasıdır. 

YMD Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Tükenebilir ve yenilenemeyen doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, teknolojik ve endüstriyel üretim süreçleri sonucunda açığa çıkan ve hava, toprak ve suya karışan her türlü katı, sıvı ve gaz atıkların azaltılmasını ve seçilen malzemelerin uygulandığı binalarda insan sağlığına olumsuz etkisinin bertaraf edilmesini amaçlamaktadır.

İOK İç Ortam Kalitesi

İOK ana modülünün  genel amacı; görsel, işitsel, ısıl konfor koşullarının ve iç hava kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen değerlendirme ve önlemlerin tasarım sürecine dahil edilmesi yoluyla kullanıcılar açısından sağlık ve konforun, pasif (doğal aydınlatma, doğal havalandırma, pasif iklimlendirme, mimari akustik gibi) ve aktif sistemler (yapma aydınlatma, aktif havalandırma, ısıtma sistemleri gibi) aracılığıyla sağlanmasının yanı sıra; konu ile ilgili farkındalığın, verimliliğin, üretkenliğin ve memnuniyetin de arttırılmasıdır.

EKV Enerji Kullanımı ve Verimliliği

Bu modülde yeni binaların tasarlanması ve mevcut binaların yenilenmesi süreçlerine; bina enerji performansının arttırılmasına yönelik tedbirlerin dahil edilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak; binaların enerji ihtiyacının azaltılması, enerjinin etkin kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin çözümlerin değerlendirilmesi sonucunda uygun kaynaklardan yararlanılması yoluyla binalardaki enerji kullanımının optimize edilmesi hedeflenmektedir.

SAY Su ve Atık Yönetimi

SAY modülünün genel amacı; binalarda sürdürülebilir ve etkin su kullanımının sağlanması, alternatif su kaynaklarının (Yağmur suyu, Gri su gibi) değerlendirilmesinin de göz önüne alınmasıdır. Bununla birlikte, binalardaki evsel kullanımlardan kaynaklanan katı atıkların da yönetimlerinin planlanması ve uygulanmasının sağlanması; konu ile ilgili farkındalığın, verimliliğinin, üretkenliğinin ve memnuniyetin de arttırılmasıdır.

İNO İnovasyon_Bina

Çevresel ve yaşamsal kaliteyi arttırıcı, bilinçli bina kullanıcısı profili hedefleyen, tüketici bilinçlendirmeye dönük çözüm ve eğitimleri içeren tüm yenilikçi ya da iyileştirici uygulamaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Yeşil Sertifika Kılavuzu sertifika sürecindeki binaları; yeni bina ve mevcut bina olmak üzere iki modülde değerlendirmektedir.

  • Konut
  • Ofis Binaları
  • Eğitim Binaları
  • Oteller
  • Sağlık Binaları
  • Alışveriş ve Ticaret Merkezleri

Yeşil Sertifika dereceleri, kazanılan toplam ağırlıklı kredi miktarına göre belirlenir. Modüllerin her birinden en yüksek 100 kredi alınabilmektedir. Bina Derecelendirme Sistemi’ için; yeni bina ve mevcut bina için ayrı olarak belirlenen, dört aşamalı bir sertifika süreci geliştirilmiştir. 

 

string(2) "74"